Services

INSURANCE SERVICES

  • HEALTH INSURANCE / BẢO HIỂM SỨC KHỎE (OBAMA CARE)
  • LIFE INSURANCE (with living and lifetime retirement benefits tax free) / BẢO HIỂM NHÂN THỌ
  • LONG TERM CARE INSURANCE / BẢO HIỂM CHĂM SÓC DÀI HẠN
  • DISABILITY INCOME REPLACEMENT INSURANCE / BẢO HIỂM KHUYẾT TẬT DÀI HẠN

FINANCIAL PLANNING

  • ANNUITIES / TIỀN HƯU TRÍ CẢ ĐỜI
  • RETIREMENT PLANNING (401K, IRA) / QUY HOẠCH HƯU TRÍ
  • ESTATE PLANNING / LẬP KẾ HOẠCH TÀI SẢN
  • TAX BENEFIT PLAN / KẾ HOẠCH LỢI THUẾ